• Witches Brew, Hawaii, USA
  • Joggins, Nova Scotia
  • The Grampians, Australia
  • Grampian Mountains, Victoria, Australia
  • Witches Brew, Hawaii, USA
  • Joggins, Nova Scotia